333,8 triệu lượt đăng ký tên miền mới trong Quý I 2018

(ĐTTD) Theo báo cáo tóm tắt Ngành tên miền mới nhất vừa được Verisign công bố, tính đến hết Quý I 2018 đã có khoảng 333,8 triệu tên miền được đăng ký mới bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD)

Với khoảng 333,8 triệu tên miền được đăng ký mới, lượt đăng ký tên miền trong Quý I 2018 đã tăng khoảng 1,4 triệu lượt, tương đương 0,4% so với Quý IV 2017.  Số lượt đăng ký đã tăng lên khoảng 3,2 triệu, tương đương 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số lượt đăng ký các tên miền cao cấp .com và .net đạt khoảng 148,3 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối Quý I 2018, với mức tăng khoảng 1,9 triệu lượt, hay 1,3% so với Quý IV 2017. Tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 4,6 triệu lượt, tương đương 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối Quý I 2018, tổng lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,6 triệu. Cùng thời điểm này năm ngoái, tổng số lượng đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,5 triệu lượt.

Tổng số lượt đăng ký tên miền ccTLD đạt khoảng 146,3 triệu tính đến Quý I 2018, với mức tăng khoảng 0,2 triệu tên miền, tương đương 0,1% so với quý 4 năm 2017. Số lượt đăng ký tên miền ccTLD tăng khoảng 3,2 triệu, tương đương 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng số lượt đăng ký tên miền gTLD mới (ngTLD) đạt 20,2 triệu, giảm 0,4 triệu lượt, tương đương 2% so với Q4 2017. Số lượt đăng ký ngTLD giảm khoảng 5,3 triệu lượt, tương đương 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Biểu đồ dưới đây thể hiện số lượt đăng ký tên miền ngTLD tính theo phần trăm trên tổng số lượt đăng ký tên miền TLD, chiếm 6,0 phần trăm, đồng thời thể hiện top 10 ngTLD tính theo phần trăm trên tổng số lượt đăng ký tên miền ngTLD trong Q1 2018.

Để tìm hiểu thêm các số liệu về tên miền trong Quý I 2018, bạn đọc xem thêm bản mới nhất của Báo cáo tóm tắt Ngành Tên miền.

Hà Tùng