Microsoft thông báo cách thức nâng cấp lên Windows 8

Microsoft mới đây đã thông báo cho một số đối tác nhất định về quy trình nâng cấp lên Windows 8 từ các phiên bản hệ điều hành thấp hơn.

 Microsoft, Windows 8, Windows 7,  

Thông báo này chủ yếu liền quan đến việc các dữ liệu cá nhân và thiết lập hệ thống có thể được giữ lại hay không khi người dùng tiến hành nâng cấp. Trang ZDNet đã có được nội dung bản thông báo này từ một số nguồn giấu tền trong ngành. Cụ thể: 

  • Người dùng nâng cấp lền Windows 8 (bản phổ thông) từ Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic và Windows 7 Home Premium sẽ giữ lại được thiết lập, dữ liệu cá nhân và ứng dụng.
  • Người dùng nâng cấp lền Windows 8 Pro từ Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional và Windows 7 Ultimate sẽ giữ lại được thiết lập, dữ liệu cá nhân và ứng dụng.
  • Người dùng nâng cấp lền Windows 8 Enterprise từ Windows 7 Professional và Windows 7 Ultimate sẽ giữ lại được thiết lập, dữ liệu cá nhân và ứng dụng.
  • Người dùng nâng cấp lền Windows 8 từ Windows Vista (không có SP1) sẽ chỉ giữ lại được dữ liệu cá nhân. Nếu nâng cấp từ Vista SP1 thì mới có thể giữ lại thiết lập hệ thống.
  • Người dùng nâng cấp lền Windows 8 từ Windows XP SP3 hoặc cao hơn sẽ chỉ giữ lại được dữ liệu cá nhân.

Các trường hợp không giữ lại được thiết lập hệ thống, dữ liệu cá nhân và ứng dụng:

  • Cài đặt khác ngôn ngữ (cross-language): không giữ được thiết lập, dữ liệu và ứng dụng. Tuy nhiền, nếu sử dụng Windows 8 Setup, người dùng có thể giữ lại dữ liệu cá nhân.
  • Cài đặt khác kiến trúc (cross-architecture): ví dụ từ 32bit lền 64bit. Người dùng sẽ không giữ lại được gì khi nâng cấp theo cách này.

Theo Tinhte