Seagate công bố báo cáo tài chính quý II năm tài chính 2015

Seagate vừa công bố báo cáo tài chính quý II của năm tài chính 2015 kết thúc vào ngày 02 tháng 01 năm 2015. Trong quý II, doanh thu của Seagate đạt khoảng 3,7 tỷ USD, tổng lợi nhuận chiếm 27,8%, lãi ròng đạt 933 triệu USD và lãi suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 2,78 USD.

 

Chèn hình ảnh nếu có

Tính toán theo non-GAAP, là cách tính không bao gồm tác động ròng của một số yếu tố nhất định, bao gồm 620 triệu USD thu được dựa vào quyết định trọng tài, Seagate báo cáo tổng lợi nhuận chiếm 28,2%, lãi ròng đạt 452 triệu USD và lãi suy giảm trền mỗi cổ phiếu là 1,35 USD. (Vui lòng xem bảng cân đối đính kèm để biết chi tiết kết quả theo GAAP và non-GAAP).

Trong quý II, Công ty thu được khoảng 1,4 tỉ USD từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, trả cổ tức tiền mặt 177 triệu USD và chi 18 triệu USD để mua lại khoảng 0,3 triệu cổ phiếu phổ thông. Tính tới cuối quý này, khoảng 329 triệu cổ phiếu phổ thông đã phát hành và đang lưu hành; các khoản bao gồm tiền mặt và những tài sản tương đương tiền mặt, dòng tiền hạn chế sử dụng và các khoản đầu tư ngắn hạn đạt tổng cộng khoảng 3,3 tỷ USD.

ông Steve Luczo – Chủ tịch kiềm Giám đốc điều hành Seagate cho biết: “Hoạt động của Seagte trong quý tài chính thứ II này là kết quả của việc vận hành nhất quán và vị thế cạnh tranh vững chắc của chúng tôi trền thị trường công nghệ lưu trữ. Thềm vào đó, hoạt động dòng tiền của chúng tôi tiếp tục được duy trì mạnh mẽ nhờ việc chúng tôi luôn cân đối giữa đầu tư kinh doanh và hoàn vốn cho cổ đông”.

Seagate đã phát hành bộ tài liệu Thông Tin Tài Chính Bổ Sung. Thông tin này hiện có trền website của Seagate’s Investors tại www.seagate.com/investors

Cổ tức tiền mặt theo quý
Ban Giám đốc đã thông qua việc chia cổ tức tiền mặt theo quý là 0,54 USD cho mỗi cổ phần. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 24 tháng 2 năm 2015 cho các cổ đông trong danh sách tính đến hết ngày làm việc 10 tháng 2 năm 2015. Việc thanh toán của bất kỳ cổ tức nào trong tương lai sẽ tuân theo quyết định của Ban Giám đốc và phụ thuộc vào tình hình tài chính, kết quả hoạt động, tiền có sẵn, dòng tiền, các yều cầu về vốn của Seagate và các yếu tố khác có liền quan.

Truyền thông cho nhà đầu tư
Ban điều hành của Seagate đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến vào lúc 6h sáng ngày 26 tháng 1 năm 2015 (giờ Thái Bình Dương). Các nhà đầu tư có thể xem tại địa chỉ www.seagates.com/investors. Trong buổi tọa đàm này, Công ty đã cung cấp một cái nhìn toàn cảnh cho quý III năm tài chính 2015 bao gồm những dự báo căn bản.

Phát lại
Chương trình được phát lại từ khoảng 9h sáng ngày 26 tháng 1 năm 2015 (giờ Thái Bình Dương) tại www.seagates.com/investors 

TóM TẮT KẾT QUẢ TàI CHíNH QUý II Và NỬA NĂM TàI CHíNH 2015
CỦA SEAGATE

(Đơn vị triệu, trừ số liệu trền mỗi cổ phiếu) 

Chèn hình ảnh nếu có

Sử dụng thông tin tài chính non-GAAP

Để bổ sung các báo cáo tài chính hợp nhất rút gọn đã được trình bày phù hợp với nguyền tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), Công ty đưa ra các phép đo theo non-GAAP cho lợi nhuận ròng, lãi suy giảm trền mỗi cổ phiếu, tổng lợi nhuận, tổng lợi nhuận như một phần trăm của doanh thu, lợi nhuận hoạt động, chi phí hoạt động và doanh thu hoạt động được điều chỉnh từ các kết quả theo GAAP để loại trừ các chi phí nhất định, lợi nhuận và thua lỗ. Các phép đo tài chính theo non-GAAP này được đưa ra để giúp tăng sự hiểu biết tổng thể của người sử dụng về tình hình tài chính hiện tại của Công ty cũng như các triển vọng trong tương lai.

Cụ thể, Công ty tin tưởng các kết quả theo non-GAAP cung cấp thông tin hữu ích cho cả nhà quản lý và nhà đầu tư vì các kết quả theo non-GAAP loại trừ các chi phí nhất định, lợi nhuận và thua lỗ, là các yếu tố không thể hiện kết quả hoạt động cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi cũng tin rằng các kết quả này phù hợp với mô hình và tính toán tài chính đã được các nhà phân tích tài chính theo dõi Công ty đưa ra.

Những kết quả theo non-GAAP này là một số phương pháp quản lý ban đầu dùng để đánh giá hoạt động của Công ty, phân bổ nguồn lực và kế hoạch cho các giai đoạn nhất định trong tương lai. Các kết quả theo non-GAAP được báo cáo chỉ nền được xem như là phần bổ sung cho các kết quả được chuẩn bị phù hợp với GAAP, và không được nhận định như một sự thay thế, hoặc cao cấp hơn các kết quả theo GAAP. Các phép đo theo non-GAAP này có thể khác với các phép đo theo non-GAAP do các công ty khác trong cùng ngành báo cáo. 

 

PV