Seagate Technology công bố báo cáo tài chính Quý III 2015

Báo cáo tài chính quý III 2015 của Seagate Technology cho thấy nhà sản xuất này có tổng lợi nhuận là 28,9%, lãi ròng đạt 357 triệu USD và thu nhập trên mỗi cổ phần đã bị pha loãng là 1,08 USD.

 

Theo đó, doanh thu của Seagate trong quý III đạt khoảng 3,3 tỷ USD, tổng lợi nhuận chiếm 28,7%, lãi ròng đạt 291 triệu USD và thu nhập trền mỗi cổ phần đã bị pha loãng là 0,88 USD. Theo báo cáo này, Seagate có tổng lợi nhuận là 28,9%, lãi ròng đạt 357 triệu USD và thu nhập trền mỗi cổ phần đã bị pha loãng là 1,08 USD.

Như vậy, trong quý III,Seagate thu được khoảng 374 triệu USD từ dòng tiền hoạt động kinh doanh, trả cổ tức tiền mặt 176 triệu USD và chi 706 triệu USD để mua lại khoảng 12 triệu cổ phiếu phổ thông. Tính từ đầu năm đến nay, công ty đã chi trả khoảng 1,4 tỉ USD cho cổ đông dưới dạng cổ tức và thặng dư hoàn trả cổ phiếu. Tính tới hết quý III, các khoản bao gồm tiền mặt và những tài sản tương đương tiền mặt, dòng tiền hạn chế sử dụng và các khoản đầu tư ngắn hạn đạt tổng cộng khoảng 2,6 tỷ USD.

ông Steve Luczo, Chủ tịch kiềm Giám đốc Điều hành Seagate cho biết: “Dựa vào báo cáo toàn quý, chúng tôi rất hài lòng với kết quả hoạt động và khả năng hoàn trả lợi nhuận cho cổ đông. Sự bất ổn vĩ mô ngắn hạn đang ảnh hưởng đến một số thị trường nhất định, tuy nhiền chúng tôi vẫn lạc quan nhận định rằng nhu cầu lưu trữ exabytes của thị trường sẽ tiếp tục tăng. Và trong thời gian tới, Seagate sẽ tập trung vào việc sắp xếp danh mục công nghệ lưu trữ một cách hiệu quả để tận dụng cơ hội phát triển thị trường, chứng minh khả năng sinh lợi và mang lại lợi nhuận cho cổ đông”.

PV