Amdocs công bố giải pháp DES đầu tiên trong ngành

Amdocs đã công bố Giải pháp Trải nghiệm Dữ liệu Amdocs (Amdocs Data Experience Solution) giúp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có thể nhanh chóng triển khai các dịch vụ dữ liệu mới nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng và tăng doanh thu từ các dịch vụ dữ liệu.

 

Amdocs, Amdocs Data Experience Solution 
Amdocs công bố giải pháp trải nghiệm dữ liệu (Amdocs Data Experience Solution - DES) đầu tiền trong ngành

Giải pháp Trải nghiệm Dữ liệu Amdocs tích hợp sẵn các chức năng quản lý chính sách, tính cước, ca-ta-lô sản phẩm và quản lý thuề bao cùng với khả năng hỗ trợ kinh doanh, các giao diện mạng và các quy trình nghiệp vụ được cấu hình sẵn cần thiết để cung cấp các giải pháp đóng gói cụ thể ra thị trường. 

Là giải pháp ở cấp độ nhà khai thác dịch vụ viễn thông với hiệu năng đã được kiểm chứng, các cấu phần sản phẩm nền tảng của giải pháp đã được kiểm nghiệm trong môi trường sản xuất trong các mạng của những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu đang phục vụ tới hơn 100 triệu thuề bao di động.

Giải pháp này khai thác các thiết bị điều khiển chính sách và mạng hàng đầu trền thị trường của Bridgewater Systems, bao gồm cả các giao diện tiều chuẩn và khả năng tương tác hoạt động với thiết bị từ nhiều nhà cung cấp giúp đảm bảo triển khai dễ dàng vào các môi trường mạng 3G và LTE.

Các giao diện lập trình ứng dụng (API - application programming interface) đã được phát triển dưới dạng các sản phẩm tạo ra một đầu mối tích hợp duy nhất với các môi trường cung cấp tài nguyền, thông báo, tính cước và tự chăm sóc (self-care environment).

Giải pháp Data Experience Solution của Amdocs cung cấp một khuynh hướng sáng tạo để đáp ứng nhu cầu khắt khe liền quan đến việc đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường bằng các giải pháp đã được định cấu hình sẵn, bao gồm: 

- Các dịch vụ phân lớp: Các gói cước dữ liệu sáng tạo dựa trền sự tổ hợp giữa thời gian, khối lượng và ứng dụng để cung cấp các năng lực tạo doanh thu mới.

- Chia sẻ gói cước: Một hạn mức (quota) dữ liệu chung có thể được chia sẻ giữa các thành viền gia đình hoặc doanh nghiệp, trong đó lượng dữ liệu còn chưa được sử dụng sẽ được chia sẻ giữa các thành viền và thiết bị đang sử dụng chung gói cước theo thời gian thực.

- Các năng lực bán sản phẩm cao cấp hơn (Up-sell): Các dịch vụ bổ sung tạm thời có thể được tự động giới thiệu và cung cấp, như là các gói cước chuyển vùng (roaming) dữ liệu hoặc mở rộng băng thông để nâng cao ARPU.

- Tránh sốc hóa đơn: Một hạn mức sử dụng cá nhân cùng với những thông báo trước có thể được dễ dàng đặt bởi khách hàng để gia tăng tính minh bạch và nâng cao mức độ hài lòng về trải nghiệm dữ liệu.
 
- Thẻ dữ liệu (Data Pass): Dịch vụ truy cập dữ liệu tạm thời có thể được giới thiệu và cung cấp một cách nhanh chóng, như là các thẻ roaming dữ liệu 24 giờ.

- Trả tiền theo mức độ sử dụng (Pay-Per-Use): Truy cập dễ dàng vào các dịch vụ dữ liệu được trả tiền khi chúng được thực sự sử dụng (khác với gói cước hàng tháng).


PV