Phiên họp thứ 9 Ủy ban Hỗn hợp Thường trực giữa Việt Nam và Wallonine – Bruxelles

Phiên họp sẽ được tổ chức vào 2 ngày 18-19/11/2015 tại Hà Nội nhằm thông qua Chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2016 – 2018.

Phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Hỗn hợp Thường trực, thành lập theo Hiệp định hợp tác ký ngày 26 tháng 9 năm 2002 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ, Vùng Wallonie và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp Vùng Thủ đô Bruxelles (COCOF).

Phiên họp sẽ do Ông Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bà Pascale Delcomminette, Tổng Giám đốc Cơ quan Ngoại giao Wallonie – Bruxelles (WBI), Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Ngoại thương và Đầu tư Vùng Wallonie (AWEX) đồng chủ trì.

Tại Phiên họp, hai bên sẽ tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình hợp tác giai đoạn 2013-2015.

Trên cơ sở kết quả đánh giá Chương trình hợp tác giai đoạn trước, hai Bên sẽ thống nhất Chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2016-2018 tập trung vào các trục hợp tác ưu tiên sau:

- Trục hợp tác trong lĩnh vực xã hội (bao gồm cả y tế), con người (bao gồm cả truyền thông và thông tin đại chúng) và văn hóa (bao gồm cả hợp tác liên quan đến Cộng đồng Pháp ngữ)

- Trục hợp tác giáo dục đại học /nghiên cứu/ phát triển công nghiệp (bao gồm cả lĩnh vực môi trường) phối hợp với AWEX

Dự kiến 18 dự án thuộc thẩm quyền của Cộng đồng nói tiếng Pháp của Bỉ, Vùng Wallonie và Ủy ban Cộng đồng tiếng Pháp Vùng Thủ đô Bruxelles sẽ được hai Bên nhất trí xác định cho giai đoạn này.  Ngân sách chung của Wallonie – Bruxelles dành cho chương trình này là khoảng hơn 2 triệu Euro.

PV