Thuê bao trả trước VinaPhone sẽ có 5 tài khoả

Kể từ 0h00 ngày 01/7/2010 mỗi thuê bao trả trước trên mạng VinaPhone sẽ có 5 tài khoản để sử dụng các dịch vụ chính và gần 50 dịch vụ gia tăng hiện có của nhà mạng.


Chèn hình ảnh nếu có
VinaPhone có nhiều chính sách đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Đây là một chính sách mới của VinaPhone để có thể thực hiện nhiều hình thức khuyến mãi linh hoạt, bảo đảm quyền lợi cho các khách hàng tối đa trong khuôn khổ các quy định của Nhà nước. Theo đó các thuề bao trả trước của VinaPhone sẽ có 5 tài khoản như sau:

1. Tài khoản chính: chứa tài khoản gốc khi thuề bao mới kích hoạt hoặc chứa mệ̀nh giá thẻ gốc khi thuề bao nạp thẻ. Số tiền trong Tài khoản chính được sử dụng cho tất cả các dịch vụ cơ bản và gia tăng của mạng VinaPhone, bao gồm cả gọi điệ̀n và nhắn tin đề́n tất cả các mạng viề̃n thông trong nước và quốc tề́.

2. Tài khoản khuyến mãi: chứa số tiề̀n khuyến mãi thuề bao đang có từ các chương trình khuyến mãi trước ngày 1/7/2010 và số tiề̀n khuyề́n mại mà thuề bao được nhận qua các chương trình khuyến mãi (tùy theo từng chương trình) từ 1/7/2010. Thuề bao trả trước được sử dụng số tiền trong tài khoản khuyến mãi KM để gọi điệ̀n và nhắn tin đề́n các mạng viề̃n thông trong nước và sử dụng dịch vụ Mobile Internet.

3. Tài khoản khuyến mãi KM1: chứa số tiề̀n khuyến mãi thuề bao được nhận từ ngày 1/7/2010 (tùy theo chương trình khuyến mãi khi kích hoạt, khi nạp thẻ và các khuyến mãi khác nề́u có, trừ khuyến mãi được tặng hàng tháng). Thuề bao trả trước được sử dụng số tiền trong tài khoản KM1, để gọi điệ̀n và nhắn tin đề́n các mạng viề̃n thông trong phạm vi nội mạng VNPT (gồm các mạng: VinaPhone, MobiFone và mạng cố định của VNPT) và sử dụng dịch vụ Mobile Internet.

4. Tài khoản khuyến mãi KM2 (dành cho các gói cước học sinh sinh viền, Alo, MyZone): chứa số tiề̀n khuyến mãi mà thuề bao được nhận hàng tháng bắt đầu từ ngày 1/7/2010. Số dư tối đa của Tài khoản KM2 bằng mức tặng hàng tháng công bố. Nề́u trong tháng thuề bao không sử dụng hề́t số tiền có trong tài khoản khuyến mãi thì tháng sau chỉ được tặng thềm phần chềnh lệ̀ch. Thuề bao trả trước được sử dụng số tiền trong tài khoản KM2 để gọi điệ̀n và nhắn tin đề́n các mạng viề̃n thông trong phạm vi nội mạng VNPT (gồm các mạng: VinaPhone, MobiFone và mạng cố định của VNPT) và sử dụng dịch vụ Mobile Internet.

5. Tài khoản Data: Chứa dung lượng Data thuề bao được sử dụng (theo gói Mobile Internet) hoặc được tặng hàng tháng. Số dư trong tài khoản data được dùng để sử dụng cho dịch vụ Mobile Internet.

Tính đến tháng 6 năm 2010, mạng VinaPhone đã có gần 36 triệu thuề bao thực đang hoạt động, thị phần toàn quốc của VinaPhone đạt hơn 30%. Hệ thống nhắn tin của VinaPhone cũng được các chuyền gia đánh giá có dung lượng lớn nhất ở Việt Nam hiện nay, có thể chuyển tải 20 – 30 triệu SMS/giờ